Regler for forenklet reklamasjonsbehandling

service_reklamation

Regler for forenklet reklamasjonsbehandling

Forenklet reklamasjonsbehandling gir grossisten, som vår forhandler, rett til å godkjenne reklamasjoner og utlevere en ny pumpe til
kunden som erstatning etter følgende reglement:
      
Ved innsendelse av skjema og pumpe, erklærer den personen som signerer i "kunde"-rubrikken på skjemaet at en ny pumpe vil bli installert på riktig måte.

Forenklet reklamasjonsbehandling gjelder kun de pumpetypene oppført i reklamasjonsskjemaet.

Reklamasjonen skal skje innen 30 måneder fra produksjonsdato.

Reklamasjonen skal godkjennes uansett årsak til utskiftning.

Skjemaet legges ved den defekte pumpen som returneres til Grundfos Norge AS.

Avsender betaler frakt for sending av pumpen til Grundfos Norge AS.
  

Uddrag af Grundfos salgs- og leveringsbetingelser af jan. 2011

8 GARANTI OG MANGLER

8.1 For alle produkter fremstillet af GRUNDFOS garanterer GRUNDFOS for arbejds- og materialefejl, der ikke hidrører fra normal slitage, i 24 måneder regnet fra idriftssættelse, og ikke over 30 måneder fra produktionsdato. Garantien er kun gældende under forudsætning af, at produktet er korrekt monteret i overensstemmelse med GRUNDFOS’ monteringsvejledning og almindelig anerkendt praksis.

8.2 For dele af fremmed fabrikat, som indgår i leverance, f.eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v., ydes samme garanti, som GRUNDFOS får fra underleverandør.

8.3 Såfremt der i garantitiden påvises fejl i materiale eller udførelse i nogen del af vort produkt, foretager GRUNDFOS gratis og hurtigst muligt på eget værksted og inden for normal arbejdstid, reparationer og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra GRUNDFOS samt montage er ikke inkluderet.

8.4 GRUNDFOS forbeholder sig ret til ikke at modtage produkter til reperation, der er fourenet med giftige - eller andre miljøskadelige medier.

8.5 Køber må uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte.

8.6 Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamtion er fremsat uden ophold efter varens modtagelse.

8.7 Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter eller produkter, hvori GRUNDFOS produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for GRUNDFOS.

8.8 GRUNDFOS er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.