Säkert att dricka, säkert att flyga med Oxiperm Pro

The right choice for Düsseldorf International Airport
Dricksvatten ombord

 

Dricksvatten ombord

Med upp till 70.000 passagerare varje dag och fler än 20 miljoner passagerare per år är Düsseldorf
International Airport Tysklands tredje största flygplats. Nästan 20.000 personer arbetar med att se
till att flygplatsen fungerar säkert och problemfritt. I fråga om säkerheten ombord på flygplanen
lämnas ingenting åt slumpen – inte heller dricksvattnet ombord, som desinficeras med Grundfos
system Oxiperm Pro. Gå till nästa flik för att ta reda på mer om lösningen för flygplatsen i Düsseldorf,
eller till flik 3 för att ta reda på mer om desinficering av vatten.

Oxiperm Pro och klordioxid

Desinficeringssystemet Oxiperm arbetar med klordioxid och har ett antal fördelar jämfört med
andra system. Bland dessa ingår:
• Klordioxid desinficerar även vid låg koncentration
• Effektivt mot biofilm, som utgör grogrund för bakterier
• Inga märkbara restprodukter, som klorlukt
• Blir kvar länge i vattnet
• Integrerat styrsystem
• Exakt dosering med digital doseringspump

Lägre driftskostnad

Ytterligare en fördel med systemet är att risken för ledningskorrosion elimineras, och därmed kostnaden för ledningsbyte. Oxiperm-systemet producerar klordioxid från utspädda lösningar av natrium
(NaClO2, 7,5 %) och saltsyra (HCl, 9 %) i volymförhållande 1:1. Andra system använder förhållandet
1:3 för framställning av klordioxid, vilket medför risk att inte all spädd saltsyra reagerar till
klordioxid, vilket i sin tur orsakar ledningskorrosion.

 

Vattenpåfyllning

Vattenpåfyllning

Ombord på flygplanen används dricksvatten till kaffe, för att att värma mat samt för handtvätt. På
Düsseldorf International Airport fylls flygplanens tankar, som rymmer 400-800 liter, med desinficerat
vatten som levereras av speciella färskvattentruckar.

 


Dricksvattnet passerar genom ett vattenfilter och en separator till en elektromagnetisk vattenmätare. Mätaren mäter flödet och skickar en signal, 4-20 mA, till Grundfos Oxiperm Pro-system.

Dosering

Medan vattentruckens tank fylls med dricksvatten doserar Oxiperm Pro-systemet korrekt mängd
klordioxid till dricksvattnet. Systemet har en stegmotordriven doseringspump, som säkerställer
att exakt önskad mängd klordioxid levereras, utgående från signalen från vattenmätaren. Klordioxidkoncentrationen mäts av en mätcell, som skickar värdet till en registreringsanordning med
två kanaler. Tyska dricksvattenföreskrifter anger att koncentrationen ska registreras, vilket inte är
något problem med den integrerade Oxiperm Pro-lösningen. Det är till och med möjligt att i styrsystemet
ange ett gränsvärde för att eliminera all risk för överdosering.

Paketet

Oxiperm-systemet från Grundfos säkerställer att flygplatsen uppfyller alla standarder och föreskrifter.
Det levererade systemet består av följande komponenter:• 2 Oxiperm Pro 5 g ClO2/h
• Digital doseringspump DDI209
• 2 mätceller för klordioxid (Aquacell)
• Varningsanordning för klordioxidgas (DIS-G)
• Tvåkanalsregistrering
• Grundfos igångkörningsassistans och eftermarknadsservice

Föreskrifter och standarder

Miljödepartementet tar varje månad vattenprover från vattentruckarna för att säkerställa att alla
dricksvattenstandarder uppfylls. Dricksvatten för flygplan omfattas av en speciell uppsättning
standarder, DIN 2001/del 2, av den europeiska flygindustrins regler samt, i fallet Düsseldorf International
Airport, av tyska föreskrifter. Slutligen finns IATA:s (International Air Transport Association)
riktlinjer för själva arbetet med påfyllning av dricksvatten på flygplan, vilka anger att dricksvatten
får fyllas på flygplan tidigast 30 minuter innan planet lyfter.

Säkert dricksvatten

Säkert dricksvatten


Även väl omskötta vattenresurser kan infekteras av mikroorganismer, eftersom bakterier under de rätta förutsättningarna kan föröka sig i tankar, ledningar och annan utrustning för vattenhantering. Vattenbehandling är därför en viktig aspekt av dricksvattensäkerheten.

Typiska behandlingsmetoder

Tillgången till säkert drickvatten är livsavgörande, på flygplan liksom överallt annars. Det finns
ett antal vattenbehandlingsmetoder för att säkerställa tillgången. Läs vidare för att se fördelar
och nackdelar med de lösningar som vanligen används. Slutsatsen är tydlig – klordioxidlösningen
i Oxiperm Pro-systemet är den bästa lösningen för vattenbehandling och desinficering. Vanliga
metoder för vattenbehandling är:

 • Klordioxid: Klordioxid reagerar inte med vattnet utan löser sig fysiskt i det. Klordioxid
  dödar mikroorganismer i vattnet genom irreversibel oxidativ nedbrytning av transportproteiner i
  de levande cellerna. Den är verksam mot bakterier, virus, svampar och alger. Till skillnad från andra metoder avlägsnar den effektivt biofilm även i små doser.
 • Värmebehandling: Används ofta för att behandla legionellabakterier, som kan
  förekomma i vattensystem. Vattnet i systemet värms till minst 70 °C för att döda bakterierna.
 • UV-strålning: Vattnet desinficeras genom att bestrålas med ultraviolett ljus med våglängd 254 nm. En UV-lampa används för bestrålning. UV-strålarna skadar bakteriernas gener och reproduktionssystem.
 • Filtrering: Ultra- eller mikrofiltrering använder membransystem för att filtrera bort
  bakterier, virus, suspenderade partiklar och andra oönskade element.
 • Ozon: Ozon framställs genom att syre får passera genom ett elektriskt fält med hög
  intensitet, varvid ozongas bildas. Ozon bryts snabbt ned och måste användas omedelbart. Ozon är icke-selektivt och reagerar inte bara med organiska föreningar, utan med alla ämnen som kan oxideras, inklusive materialet i ledningar och tätningar.
 • Klorering: Tre processer används, nämligen desinficering med klorgas, elektrolytisk
  klorframställning samt dosering av flytande natrium- eller kalciumhypoklorit. Samtliga tre metoder producerar underklorsyrlighet (HCIO), som fungerar som desinficeringsmedel i vattnet. Metoderna är dock inte lika effektiva som användning av klordioxid.

Characteristics of typical disinfection solutions
Egenskaper hos vanliga desinficeringslösningar

Characteristics of typical disinfection solutions


    Facebook Twitter LinkedIn