Pump Audit

.

Analyse av ditt pumpeanleg

Mange danske vannverkskal vurdere, om gamle, velfungerende støpejernspumper skal renoveres eller omdet i stedet bør investeres i helt nye pumper. Med GrundfosPump Audit kan vurderingen tas på et veldokumenteret grundlag.

De gamle pumpenefungerer, men energiforbruket er øket. Med er det så høyt at det berettigerinvesteringer i nye pumper? Det spørsmålet stiller mange ansvarlige seg idanske vannverk de siste årene, og Grundfos har kunnskapen som kan gi svaret.

”Det kan være vanskeligå beregne energiforbruket på gamle pumper i teoretiske programmer,”forklarer Knut Storås fra Grundfos Pumper. De kurvene, vi kanskje kan finnefrem til, er basert på driften da pumpen var ny, men etter 30-40 år ervirkeligheten en annen.

Derfor har Grundfos utvikletPump Audit, som er et avanser redskap, som over en perjode oppsamler nøyaktigdokumentasjon av driften og driftaomkostninger i eksiterende anlegg. Det harmange vannverk allerede benyttet seg av, og det har gitt et godt grunnlag for åbeslutte om de gamle pumpene skal energi oppgraderes eller kastes til fordelfor nye.

På bakgrunn av data fraGrundfos Pump Audit er det mulig å finne fram til forslag til alternativt nyttutstyr som er skredersydd til det aktuelle behov og med tilhørendeenergiberegning og tilbakebetalingstid.

Oversaskende resulater

Knut Storås fortellerat resultatene  av en Pump Audit har værtmeget oversakende for mange.

”Vi snakker for om enenergibesparelse på 30-45% når gamle pumper erstattes med nye. Det gir entilbakebetalingstid på helt ned til 2-4 år, og ofte kan selv kun 10-12 år gamlepumpeanlegg med fordel utskiftes. Man skal jo samtidig gjøre det klart at enrenovert pumpe fremdeles er en gammel pumpe, som med tiden kan bli vanskelig å reservedelertil sier Knut Storås.

Pump Audit er enkelt

Det avanserte utstyrettil effekt-, trykk og flowmåling er sammenkoblet i en koffert som kobles tilanlegget av en spesialutdannet Grundfos-montør. Oppkobling og ned rigginggjøres på et par timer og krever ingen arbeidsinsats fra vanverkets side.

De insamlete data ogalternative løsninger presenteres i en detaljert rapport.